Skatīt topiku
Latvian airsoft CQB TEAM » Latvijas airsofta asociācija© » Paziņojumi
 Printēt topiku
Airsofta noteikumi
Arturs
Airsofta noteikumi.

2011. gada 19. Marts.1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

2. NOTEIKUMU MĒRĶIS

3. SPĒLES DALĪBNIEKA ATBILDĪBA

4. DROŠIBAS NOTEIKUMI

5. SPĒLES NOLIKUMS

6. SPĒLES GAITA

7. SPĒLĒ NEIESAISTĪTĀS PERSONAS

8. KONFLIKTA SITUĀCIJAS

9. SPĒLES INVENTĀRS UN EKIPĒJUMS

10. NEITRALIZEŠANAS UN PIROTEHNISKIE LĪDZEKĻI

11. TRANSPORTA LĪDZEKĻI

14. INŽENIERTEHNSIKO POZĪCIJU APRĪKOŠANA

PIELIKUMI1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINIAirsofta ierīce - konstrukcija, kas paredzēta industriāli izgatavotu airsofta lodīšu raidīšanai (šaušanai).

Airsofta spēle - individuālā vai komandas spēle, kurā tiek izmantots airsoftam paredzētas šautenes un inventārs.

Aktīvā spēles zona - spēles teritorijas daļa, kurā aktīvajam spēlētājam ir atļauts neitralizēt citus aktīvos spēlētājus un objektus.

Aktīvais spēlētājs - spēlētājs, kuram atļauts neitralizēt citus spēlētājus un piedalīties spēlē saskaņā ar nolikumu un scenāriju.

Apmeklētājs - persona, kura saskaņā ar nolikumu atrodas spēles teritorijā, bet kurai nav paredzēta loma spēles scenārijā (fotogrāfi, skatītāji utml.).

Atdzimšanas zona (AZ) - spēles nolikumā nozīmēta vieta, kurā neaktīvais un neitralizētais spēlētājs atsāk spēli kā aktīvais spēlētājs, nolikumā un scenārijā noteiktā kārtībā.

Automātiskā airsofta šautene – airsofta ierīce, kas spēj šaut kārtām un pēc šāviena uzlādi veic automātiski.

Manuālās uzlādes airsofta šautene – airsofta ierīce, kurai pēc katra šāviena uzlādi nākošajam šāvienam veic spēlētājs.

Neaktīvā spēles zona - spēles teritorijas daļa, kurā nenorisinās spēle.

Neaktīvais spēlētājs - spēlētājs, kurš nepiedalās spēlē.

Neitralizētais spēlētājs vai objekts - tāds spēlētājs vai spēles elements, kas saņēmis trāpījumu un lai turpinātu spēli, tam ir nepieciešams iziet spēles nolikumā noteiktu ''atdzimšanas'' procedūru.

Pusautomātiskā airsofta šautene - airsofta ierīce, kas nespēj šaut kārtām un pēc šāviena uzlādi veic automātiski.

Reģistrācija spēlei - process, kura gaitā persona iegūst tiesības piedalīties spēlē.

Rikošets - lodītes lidojuma virziena maiņa, atsitoties pret objektu.

Spēlē neiesaistītās personas (civiliedzīvotāji) - ar airsoft spēli nesaistītas personas, bet kurām ir tiesības atrasties spēles teritorijā.

Spēles dalībnieks – spēles vadītāji, spēlētāji un apmeklētāji, kuri rīkojas saskaņā ar spēles nolikumu.

Spēles nolikums - galvenais airsofta spēli organizējošs dokuments

Spēles organizators/-i - persona/-s, kuras veic spēles organizatoriskos procesus.

Spēles scenārijs - spēles nolikuma sastāvdaļa, kurā aprakstīti spēles uzdevumi, notikumu nosacījumi, spēlētāju iedalījums un cita informācija par spēlētāju plānoto rīcību.

Spēles teritorija - visa spēlē iekļautā teritorija.

Spēles vadītājs - spēles nolikumā nozīmēta persona, kura uzrauga spēles scenārija izpildi un ir tiesības veikt spēles izpildes korekcijas. Spēles vadītājam ir tiesneša funkcijas.

Spēlētāja ''atdzimšana'' - process, kurā neitralizēts spēlētājs kļūst par aktīvu spēlētāju.

Spēlētājs - persona, kas piedalās spēlē atbilstoši spēles nolikumam.2. NOTEIKUMU MĒRĶIS2.1. Šo noteikumu mērķis ir atrunāt un regulēt airsofta spēli.3. SPĒLES DALĪBNIEKA ATBILDĪBA3.1. Airsoft spēlē drīkst piedalīties personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Personas no 16 gadu vecuma, spēlē drīkst piedalīties ar vismaz 21 gadu vecumu sasnieguša spēles dalībnieka rakstisku aizbildniecības apliecinājumu.

3.1. Atbildību par veselības stāvokļa novērtēšanu un spēju piedalīties spēlē, veic pats spēlētājs vai viņa aizbildnis.

3.2. Spēlē aizliegts piedalīties alkoholisko, narkotisko un psihotropo vielu iedarbībā.

3.3. Spēles dalībnieki ir atbildīgi par sev gūtajām traumām un bojāto inventāru, kā arī citām sekām, kuras var rasties atrodoties spēles teritorijā.

3.5. Spēlētājs, kurš pārkāpj airsofta noteikumus, saņem brīdinājumu. Par atkārtotu pārkāpumu, spēlētājs var tikt diskvalificēts.4. DROŠIBAS NOTEIKUMI4.1. Spēles dalībniekiem aizliegts atrasties spēles aktīvajā zonā bez acu aizsardzības līdzekļu lietošanas.

4.1.a. acu aizsardzības līdzekļiem jāiztur 6 vai 8milimetru airsofta lodītes (BB) radīto triecienu ar enerģiju 4 džouli (J),

4.1.b. atbildību par aizsardzības līdzekļu izvēli uzņemas pats spēles dalībnieks.

4.2. Spēles dalībniekiem aizliegts izmantot, piesavināties un bojāt citu spēles dalībnieku un spēlē neiesaistītu personu ekipējumu un īpašumu bez saimnieka atļaujas.

4.3. Spēles dalībniekiem aizliegts nodarīt citiem spēles dalībniekiem un spēlē neiesaistām personām miesiskus bojājumus vai citādi apdraudēt viņu dzīvību.

4.4. Negadījuma brīdī, spēlē tiek apturēta un seku novēršanā iesaistās visi spēlētāji. Pēc negadījuma novēršanas, spēlētājiem atļauts atgriezties spēlē tādā pašā statusā, kādā tie bija pirms spēles pārtraukšanas.5. SPĒLES NOLIKUMS5.1. Dokuments, kurš nosaka spēles noteikumus un organizāciju t.i. reģistrāciju spēlei, spēles sākuma un beigu laiku, spēles teritoriju, spēles scenāriju, pielietojamo ekipējumu u.c. ar spēli saistītu informāciju, kas saistoša visiem spēles dalībniekiem.

5.1.a. jebkuram spēles nolikumam jāsatur atsauce uz airsofta noteikumiem,

5.1.b. nolikums nedrīkst būt pretrunā ar airsofta noteikumiem,

5.1.c. spēles nolikums var saturēt arī citus ierobežojumus un papildinājumu, kas nav noteikti airsofta noteikumos.

5.3. Spēles vadītāju, spēlētāju un apmeklētāju dalība spēlē ir apliecinājums, ka tie piekrīt spēles nolikumam un scenārijam, kā arī tie apzinās spēles traumatiskos riskus.

5.2. Spēles teritorija sastāv no aktīvas un neaktīvas spēles zonas, tā var būt gan norobežota gan atklāta.

5.2.a. aktīvajā spēles zonā nedrīkst iekļaut sabiedriskas vietas, darbībā esošu uzņēmumu teretorijas un citu airsofta spēlē neiesaitītu personu pulcēšanās vietas,

5.2.b. ēkas un objekti, kas atrodas spēles teritorijā un to izmantošana spēlē nav atļauta, ir jābūt norobežoti ar krāsainu norobežojošu lentu vai citādi atpazīstamiem. Spēlēšana aiz šīm robežām ir aizliegta,

5.2.c. jebkura airsofta spēle ārpus spēles aktīvās zonas ir aizliegta.6. SPĒLES GAITA6.1. Spēlētājs pats fiksē trāpījuma faktu un atzīst to. Jebkuras šaubas vai aizdomas par trāpījuma faktu, ir jāuzskata par trāpījumu.

6.2. Rikošeta trāpījums jebkurā ķermeņa vai ekipējuma daļā neskaitās trāpījums.

6.2.a. Pret objektu apturēts lidojošs trāpijuma elements, kas atsitoties ieguvis brīvo kritienu, t.i. „birstoša” lodīte, nav rikošets.

6.3. Trāpījums airsofta šautenē neitralizē tikai šauteni un tā paliek neaktīva līdz spēlētāja ''atdzimšanas'' brīdim.

6.4. Ja spēlētājs ir pietuvojies pretinieka spēlētājam tik tuvu, ka tas var pieskaties jebkurai ķermeņa daļai, tad veicot šādu pieskaršanos, tas skaitās trāpījums.

6.5. Ja nepamanīts spēlētājs, pretiniekam atrodas tādā attālumā, kurā vēl nevar pieskarties, bet izšauta lode var radīt traumas, tad uzvaru guvušais spēlētājs norāda par neitralizēšanu. Uzvaru guvušajam spēlētājam ir pienākums veikt vismaz vienu šāvienu jebkurā virzienā. Šis noteikums ir saistošs tikai tām šautenēm, kuru drošības distance ir lielāka par 5 m.

6.6. Jebkura šaušana uz pretinieka spēlētāju, kurš atrodas tuvāk par drošības distanci, ir aizliegta. Ja spēlētājs atrodas tādā distancē, kura ir mazāka par drošības distanci, tam:

a) jālieto cita airsofta šautene, kuras drošības distance netiek pārkāpta;

b) jāizvēlas tāda pozīcija, kurā tiek ievērota drošības distance.

6.7 Airsofta granātas detonācija viena metra rādiusā no spēlētāja skaitās trāpījums.

6.8 Neitralizēts spēlētājs ir spēlētājs, kuram ir trāpījusi vismaz viena airsofta lodīte vai trāpijuma elements, kas raidīta no airsofta ierīces, jebkurā ķermeņa vai ekipējuma daļā.

6.8.1. Neitralizēšanas brīdī, spēlētājs nekavējoties un nepārprotami norāda, ka ir neitralizēts un veic obligātas darbības:

6.8.1.a. ar rokas žestu (paceļot roku vertikāli uz augšu) un balss signālu, jāapstiprina trāpijums;

6.8.1.c. jāuzvelk sarkana veste,

6.8.1.d. jādodas uz atdzimšanas zonu vai arī nekustīgam jāpaliek neitralizēšanas vietā.

6.8.2. Neitralizētam spēlētājam jāievēro klusums, kategoriski aizliegts runāt par spēles gaitu ar aktīvajiem spēlētājiem un nodot citu informāciju, kas rezultātā var ietekmēt spēli.

6.8.3. Neitralizētajam spēlētājam ir tiesības, bet nav pienākums, atstāt savu ekipējumu, aprīkojumu un munīciju vietā, kurā tas ticis neitralizēts. Atstāto ekipējumu, ar īpašnieka atļauju, drīkst izmantot citi spēles dalībnieki. Atbildība par atstāto ekipējumu ir saistoša īpašniekam.

6.8.4. Neitralizētajam spēlētājam aizliegts neitralizēt aktīvos spēlētājus un objektus.

6.9. Neaktīvajam spēlētājam, kas jebkāda iemesla dēļ nepiedalās spēlē un atrodas aktīvajā spēles zonā:

6.9.a. jābūt uzvilktām aizsargbrillēm, kā noteikts airsofta drošības noteikumos,

6.9.b. jābūt uzvilktai sarkanai vestei,

6.9.1. Neaktīvajam spēlētājam, lai atsāktu spēli, ir jādodas uz atdzimšanas zonu,.

6.10. Apmeklētājiem, kas atrodas aktīvajā spēles zonā:

6.10.a. jābūt uzvilktām aizsargbrillēm, kā noteikts airsofta drošības noteikumos,

6.10.b. jābūt uzvilktai sarkanai vestei.

6.11. Apmeklētājiem, neitralizētajiem un neaktīvajiem spēlētājam aizliegts jebkādā veidā nodot informāciju par spēles gaitu aktīvajiem spēlētājiem.

6.12. Apmeklētājiem, neitralizētajiem un neaktīvajiem spēlētājam pārvietojoties pa aktīvo spēles zonu, jāizmanto tāds ceļš, kas netraucē aktīvos spēlētājus vai spēles gaitai, un pēc aktīvā spēlētāja uzaicinājuma ir jāpamet aktīvā spēles zona.

6.13. Aizliegts par aizsegu izmantot apmeklētājus, spēles vadītājus, neitralizētos un neaktīvos spēlētājus.

6.14. Spēles organizatoram ir tiesības mainīt spēles gaitas noteikumus, to norādot spēles nolikumā.

6.15. Spēles organizatori nav atbildīgi par spēlētāju radītajām traumām, kas radušies spēlēšanas procesā.7. SPĒLĒ NEIESAISTĪTĀS PERSONAS7.1. Ja spēles aktīvajā zonā ierodas spēlē neiesaistītas personas, airsofta spēle ir nekavējoties jāpārtrauc un jāinformē par to spēles vadītājs/-i.

7.2. Šaušana vai citu spēles elementu pielietošana pret spēlē neiesaistītas personām ir kategoriski aizliegta.8. KONFLIKTA SITUĀCIJAS8.2. Konfliktā iesaistītajām personām jāapzīmē sevi kā neaktīviem spēlētājiem un jāpamet aktīvā spēles zona, lai konflikta situāciju risinātu ārpus spēles zonas.

8.3. Konfliktā iesaistītajām personām aizliegts traucēt spēles gaitu.

8.4. Aizliegts aizskart spēles dalībnieku un spēlē neiesaistītu personu godu un cieņu.9. SPĒLES INVENTĀRS UN EKIPĒJUMS9.1. Spēlētājiem aizliegts lietot tādu ekipējumu (bruņu tērpi, vestes u.c.), kas var traucēt pašam identificēt trāpījumu.

9.2. Aizliegts izmantot jebkuras ar LR likumdošanu aizliegtu policijas, armijas, drošības dienestu atšķirības zīmes un simboliku.

9.3. Spēlē atļauts izmantot navigācijas sistēmas, rācijas un mobilos telefonus, kā arī citas elektroniskās iekārtas, ja spēles nolikumā nav noteikts citādi;

9.4. Taktisko vairogu lietošanu nosaka spēles nolikums.10. NEITRALIZEŠANAS UN PIROTEHNISKIE LĪDZEKĻI10.1. Spēlētājiem atļauts neitralizēt pretinieku tikai ar nolikumā atrunātajiem paņēmieniem.

10.2. Aizliegts šaut vai pielietot citus spēles elementus pret apmeklētājiem, spēles vadītājiem, neitralizētajiem un neaktīvajiem spēlētājiem.

10.3. Spēles vadītājam/-iem ir tiesības pārbaudīt airsofta šautenes un pirotehnikas atbilstību airsofta noteikumiem, bet atbildību par to izmantošanas sekām uzņemas spēlētājs.

10.4. Spēlē atļauts izmantot airsoftam paredzētas šautenes:

10.4.1. kas atbilst airsofta šauteņu klasifikācijai. Airsofta šauteņu normatīvus nosaka Airsofta šauteņu klasifikācijas tabula,

10.4.2. kas šauj ar industriāli izgatavotām 6 vai 8 milimetru airsofta lodītēm:

10.4.2.a. pieļaujamā lodīšu masa ir no 0,12g līdz 0,43g ieskaitot,

10.4.2.b. atļauts izmantot tikai industriāli izgatavotas bioloģiski sairstošas vai plastmasas lodītes.

10.4.3. Aizliegts šaut, ja šāvējs neredz šausanas virzienu vai mērķi t.i. "aklā uguns".

10.4.4. Minimālā šaušanas attāluma noteikšana ir vizuāla un atbildību par to uzņemas šāvējs, ja spēles nolikumā nav atrunāts citādāk.

10.5. Airsofta rokas granāta var būt industriāli vai pašrocīgi izgatavota

10.5.1. airsofta rokas granātas un tajos izmantotajiem materiāliem jāizslēdz jebkāda traumatisma iespēja, ja spēlētājs rīkojas saskaņā ar drošības noteikumiem.

10.5.2. Airsofta rokas granātas pamatā jāizmanto rūpnieciski izgatavotai, LR likumdošanai atbilstošai petarde:

10.5.2.a. aizliegtas petardes ar papildus efektiem (piem. degošas daļas, dzirksteles, utml.),

10.5.2.b. vienā airsofta rokas granātā var izmantot tikai vienu petardi,

10.5.2.c. atklātās petardes izmantošana neskaitās granāta.

10.5.3. Airsofta rokas granātas trāpījuma elementi:

10.5.3.a. atļauts izmantot 6 un 8 milimetru airsofta lodītes, pupas un zirņus,

10.5.3.b. aizliegta stikla un metāla airsofta lodīšu izmantošana.

10.5.3.c. aizliegts izmantot asus, cietus priekšmetus vai materiālus, smalkas dispersijas un viegli uzliesmojošas vielas (piem. milti, pūdercukurs).

10.5.4. Aizliegts ņemt rokās jau inicializētas airsofta granātas. Inicializētu airsofta granātu ir atļauts atgrūst tikai ar kāju vai izmantojot kādu palīglīdzekli (šautenes laidne, dēlis utt.), kas izslēdz tuvu kontaktu ar viegli ievainojamām ķermeņa daļām.

10.5.5. Airsofta granātu lietošanu nosaka spēles nolikums.

10.6. Dūmu sveces un signālraķetes izmantošana atļauta ievērojot LR ugunsdrošības noteikumus.

10.6.1 Atļautas izmantot rūpnieciski izgatavotas dūmu sveces un signālraķetes.

10.6.2 Aizliegta dūmu sveču un signālraķešu lietošanu iekštelpās.

10.6.3 Dūmu sveču un signālraķešu lietošanu nosaka spēles nolikums.

10.7. Atļauts izmantot attālināti iedarbināmas pirotehnikas elementus, turpmāk tekstā –„IED”, kas atbilst granātu uzbūves noteikumiem.

10.7.1. Atbildību par IED radīto kaitējumu videi vai citiem spēlētājiem uzņemas, tās aktivizētājs.

10.7.2. IED aktivizēšanu tās operators drīkst veikt, atrodoties tiešā tās redzamībā.11. TRANSPORTA LĪDZEKĻI11.1. Spēles transportlīdzekļu pārvietošanos spēles teritorijā nosaka spēles organizators.

11.2. Atbildību par transporta līdzekļa pārvietošanos un atrašanos spēles zonā uzņemas transporta līdzekļa vadītājs.

11.3. Transporta līdzekļu izmantošanu un neitralizēšanu nosaka spēles nolikums.14. INŽENIERTEHNSIKO POZĪCIJU APRĪKOŠANA14.1. Atļauts veidot šķēršļus, nostiprinājumus, ierakumus, tranšejas, blindāžas, dotus, ēku logu ambrazūras, grāvjus, uzbērumus, nosacītos mīnu laukus, u.c. šķēršļus, spēles nolikumā noteiktajā kārtībā:

14.1.a. jebkurš priekšmets, ieskaitot nostiprinājumu elementus, kurus spēlētājs balsta vai tur, tiek uzskatīts par ekipējuma elementu.

14.2 Aizliegts izmantot maskētus inženiertehniskos elementus, kas spēlētājiem var radīt traumas.PIELIKUMS 1. Siltuma avotiP2.1. Atļauts veidot ugunskurus un lietot citas sildierīces ievērojot LR likumdošanu, ja tas atļauts spēles nolikumā.

P2.2. Personas, kuras ierīko ugunskurus, uzņemas atbildību par ugunsdrošību.Pieņemts www.airsoftclub.lv spēlētāju kopsapulcē.
Tactic is a way to pro
 
dliepins
Arturs wrote:

Airsofta noteikumi.

2011. gada 19. Marts.1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

2. NOTEIKUMU MĒRĶIS

3. SPĒLES DALĪBNIEKA ATBILDĪBA

4. DROŠIBAS NOTEIKUMI

5. SPĒLES NOLIKUMS

6. SPĒLES GAITA

7. SPĒLĒ NEIESAISTĪTĀS PERSONAS

8. KONFLIKTA SITUĀCIJAS

9. SPĒLES INVENTĀRS UN EKIPĒJUMS

10. NEITRALIZEŠANAS UN PIROTEHNISKIE LĪDZEKĻI

11. TRANSPORTA LĪDZEKĻI

14. INŽENIERTEHNSIKO POZĪCIJU APRĪKOŠANA

PIELIKUMI


Sveiki,

Vēlos jautāt, vai šie noteikumi ir spēkā starptautiski? Vai arī tie ir tikai vietējie?
 
Arturs
Vietējie.
Tactic is a way to pro
 
Pāriet uz forumu:
Ielogoties
Lietotāja vārds

ParoleNeesi reģistrēts biedrs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.