LIKUMS

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Ieroču aprites likums (Stājas spēkā: 10.04.2019.)
1.pants Likumā lietotie termini
41) straikbola ierocis — ar elektromotora, atsperes vai gāzes spiediena spēku darbināms priekšmets, kas izskatās kā šaujamierocis un paredzēts šaušanai ar plastmasas, dzelzs vai cita materiāla bumbiņām;
3. pants. Likuma darbības joma
(3) Likums attiecas uz munīciju un tās sastāvdaļām, izņemot:
4) straikbola ieroču munīciju;
5. pants. Ieroču un munīcijas tehniskā klasifikācija
(8) F kategorijas ieroči ir mazas enerģijas pneimatiskie ieroči, straikbola ieroči, peintbola ieroči un lāzertaga ierīces.
13. pants. Aizliegumi fiziskajām un juridiskajām personām
5) iegādāties, nēsāt, pārvadāt, izmantot un pielietot šaujamieročus, gāzes ieročus un signālieročus, pneimatiskos ieročus, straikbola ieročus, peintbola ieročus, lāzertaga ierīces, dezaktivētus ieročus, esot alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
7) ar šaujamieročiem, gāzes ieročiem un signālieročiem, pneimatiskajiem ieročiem, straikbola ieročiem, peintbola ieročiem, lāzertaga ierīcēm, dezaktivētiem ieročiem, aukstajiem ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem apmeklēt sabiedrībai pieejamus kultūras, svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumus publiskā vietā, kā arī tos demonstrēt publiskā vietā, izņemot gadījumu, kad to atļāvis pasākuma organizators;
IV nodaļa
Ieroču atļaujas
(3) Fiziskajai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesības:
2) iegādāties, glabāt, pārvadāt un izmantot F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskos ieročus, straikbola ieročus, kuru šāviņa sākumenerģija nepārsniedz 1,5 džoulus, peintbola ieročus, kuru šāviņa sākumenerģija nepārsniedz 12 džoulus, un lāzertaga ierīces. F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskos ieročus var izmantot treniņos un sporta sacensībās, bet pārējos F kategorijas ieročus un ierīces — simulācijas spēlēs atbilstoši šā likuma nosacījumiem;
(4) Fiziskajai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, bet nav sasniegusi 18 gadu vecumu, ar vecāku vai likumisko pārstāvju atļauju ir tiesības atbilstoši šā likuma nosacījumiem simulācijas spēlēs izmantot:
1) straikbola ieročus, kuru šāviņa sākumenerģija nepārsniedz 1,5 džoulus;
67. pants. Straikbola ieroču, peintbola ieroču un lāzertaga ierīču izmantošanas un pielietošanas nosacījumi
Fiziskajām un juridiskajām personām atļauts izmantot straikbola ieroci, peintbola ieroci un lāzertaga ierīci tām piederošā vai šo personu valdījumā vai turējumā esošā nekustamajā īpašumā, to norobežojot un nodrošinot tādus izmantošanas apstākļus, lai nepieļautu vides, dzīvnieku un cilvēku dzīvības un veselības vai citām personām piederošās mantas apdraudējumu, kā arī neapdraud sabiedrisko drošību un nerada sabiedriskās kārtības traucējumus.
XIV nodaļa
Šautuvju izveidošana, treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību noteikumi
69. pants. Šautuvju kategorijas
Šautuves atbilstoši izmantojamo ieroču veidam iedala šādās kategorijās:
1) pirmās kategorijas šautuves, kurās atļauts izmantot lokus un arbaletus, kā arī metamos nažus, cirvjus, F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju;
2) otrās kategorijas šautuves, kurās atļauts izmantot A, B un C kategorijas šaujamieročus, kas klasificēti sportam, medībām un pašaizsardzībai, un to munīciju, D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju;
XV nodaļa
Speciālo atļauju (licenču) izsniegšana, apturēšana un anulēšana komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un to sastāvdaļām
(3) Valsts policijas licencēšanas komisija izsniedz šādas licences:
2) licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas šaujamieroču, D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču, E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču remontēšanai. Šī licence dod tiesības iegādāties un glabāt ieroču remontam nepieciešamās sastāvdaļas, remontēt un remonta laikā glabāt licencē norādītos ieročus;
6) licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoka ierīču un auksto ieroču realizēšanai. Šī licence dod tiesības iegādāties, glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt, realizēt, izvest uz trešo valsti un ievest no trešās valsts licencē norādītos ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, kā arī remontēt E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus un F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskos ieročus;
7) licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoka ierīču un auksto ieroču izgatavošanai. Šī licence dod tiesības izgatavot tajā norādītos ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, kā arī tos glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt, realizēt un izvest uz trešo valsti, veikt izgatavoto ieroču un speciālo līdzekļu kvalitātes pārbaudes (testus) un remontu.
XX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā
(2) Par mazas enerģijas pneimatiskā ieroča, straikbola ieroča, peintbola ieroča, lāzertaga ierīces, dezaktivēta ieroča, aukstā ieroča vai speciālā līdzekļa aprites noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām.
99. pants. Darbības ar ieročiem, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē
(1) Par šaujamieroča, gāzes ieroča un signālieroča, pneimatiskā ieroča, straikbola ieroča, peintbola ieroča, lāzertaga ierīces vai dezaktivēta ieroča iegādāšanos, nēsāšanu, pārvadāšanu, izmantošanu vai pielietošanu vai šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas iegādāšanos vai pārvadāšanu alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē piemēro naudas sodu no divsimt līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

 

Materiālu sagatavoja Latvijas airsofta asociācija Izmantotā literatūra: Likumi.lv
Ielogoties
Lietotāja vārds

ParoleNeesi reģistrēts biedrs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.