• me @YouTube
  • me @Facebook
  • me @Twitter
23.03.2018
Navigācija
Pasākumi
<< Marts 2018 >>
Pi Ot Tr Ce Pk Se Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Random videos
CQB TEAMLatvia, Dalbe 25.09.2016Latest videos
M4 Gearbox Disassembly and Reassembly
#Roliss play airsoft Dalbē @NamejsAirsoft "CHAIN REACTION" 25.09.2016
Viewed videos
Airsoft Latvia ĀdažiAIRSOFT PLAKANCIEMS 13.07.2013Biedru bildes
View All
Statūti

Latvijas airsofta asociācija©

Statūti

1. Nosaukums

1.1.Nosaukums ir – „Latvijas airsofta asociācija” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2. Darbības mērķi

2.1. Biedrības darbības mērķi ir:
2.1.1. Organizēt un vadīt airsoftu,
2.1.2. Gādāt par airsofta attīstību,
2.1.3. Rūpēties par sportistu sporta meistarības celšanu, materiālās bāzes pilnveidošanu,
2.1.4. Attīstīt starptautiskos sakarus,
2.1.5. Īstenot publisko darbību,
2.1.6. Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību,
2.1.7. Saņemt ziedojumus un palīdzību no fiziskām un juridiskām personām naudas līdzekļu un īpašuma veidā, tai skaitā no pašvaldību budžeta līdzekļiem vai valsts mērķdotācijām un/vai sabiedriskajiem un/vai starptautiskajiem fondiem,
2.1.8. Veicināt mūsdienīgu airsofta laukumu izveidi,
2.1.9. Piesaistīt jauniešus airsofta treniņu nodarbībām,
2.2.0. Uzlabot jauniešu vispārējo fizisko sagatavotību un garīgo labsajūtu.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedrības  biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības  biedram ir tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības  pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;
5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot Biedrības valdei rakstisku iesniegumu.
5.2. Biedrības  biedru pienākumi ir:
5.2.1. ievērot Biedrības  statūtus un pildīt kopsapulces, Biedrības  valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.


6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.9. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.
6.10. Biedru sapulcei ir tiesības:
6.10.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;
6.10.2. ievēlēt un atcelt Biedrības valdi;
6.10.3. ievēlēt un atcelt revidentu;
6.10.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
6.10.5. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
6.10.6. izlemt citus jautājumus.

7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
7.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
7.3. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
7.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8. Revidents

8.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
8.3. Biedrības revidents:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finansu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
8.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu un bilanci bez Biedrības  revidenta slēdziena.


9. Biedrības struktūrvienības

9.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
9.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu biedrības biedru sapulcē noteiktajā apmērā.2011. gada 9. oktobrī
RīgāBiedrības dibinātāji:             Arturs Ņesterčuks
            


                                         Līga Ernestsone
Statūti apstiprināti biedrības dibināšanas sapulcē Rīgā, 2011.gada 9. novembrī

Ielogoties
Lietotāja vārds

Parole
Neesi reģistrēts biedrs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Iesaki
Facebook
Draugu lapa
Pagerank
SEO Stats powered by MyPagerank.Net
Statistika
Theme Designed by Ankur Thakur